Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Policji figurującej pod adresem: krapkowice.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2002-12-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-01-12

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
  • nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
  • ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
  • nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
  • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach na adres e-mail: rzecznik.kr@op.policja.gov.pl lub dzwoniąc do Oficedra Dyżurnego Jednostki na numer telefonu 47 862 65 03.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ul. Opolskiej 101, 47-300 Krapkowice.

Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla petentów. Wejście drzwiami głównymi przeszklonymi przy braku jakichkolwiek stopni powodując brak utrudnień dla osób z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Na drzwiach wejściowych do budynku znajduje się tabliczka informująca o możliwości korzystania z obiektu z psem asystującycm.

W holu budynku znajduje się poczekalnia oraz recepcja.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu wejściowego i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KPP (osoby wprowadzającej).Interesanci mogą być obsłużeni w holu wejściowym, przed systemem kontroli dostępu, po uzgodnieniu z dyżurnym jednostki.

Toaleta zaopatrzona w poręcze dla osób z niepełnosprawnością ruchową dla interesantów znajduje się na parterze budynku w poczekalni na wprost wejścia głównego. Pozostałe toalety są otwarte, znajdują się na każdym piętrze budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie pisma punktowego Braille’a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą systemu języka migowego online. Połączenie z Policją z pomocą systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

W związku z brakiem bezstopniowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia kontaktu osobom niepełnosprawnym z funkcjonariuszami i pracownikami Komisariatu Policji w Zdzieszowicach można skontaktować się z nimi pod numerem tel. 47 862 63 02 lub 47 862 63 00. W przypadku gdy istnieje potrzeba spotkania przedstawiciela Komisariatu Policji w Zdzieszowicach z osobą z ograniczeniami w zakresie poruszania się, Komisariat zapewnia możliwość zorganizowania spotkania w dogodnym dla osoby ze szczególnymi potrzebami miejscu, dostępnym dla niej architektonicznie. W wymienionym wypadku istnieje możliwość skierowania funkcjonariusza Policji, na przykład, do miejsca zamieszkania osoby z ograniczeniami w poruszaniu się. Przed wejściem do budynku zamontowano dzwonek dla osób niepełnosprawnych, który ułatwia przywołanie funkcjonariuszy Komisariatu oraz domfon, który po godzinie 16.00 lub pod nieobecność funkcjonariuszy w budynku Komiasariatu, umozliwa bezpośredni kontakt z Oficerem Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

W związku z brakiem bezstopniowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych w celu umożliwienia kontaktu osobom niepełnosprawnym z funkcjonariuszami i pracownikami Posterunku Policji w Gogolinie można skontaktować się z nimi pod numerem tel. 47 862 64 05 lub 47 862 64 00. W przypadku gdy istnieje potrzeba spotkania przedstawiciela Posterunku policji w Gogolinie z osobą z ograniczeniami w zakresie poruszania się, Komisariat zapewnia możliwość zorganizowania spotkania w dogodnym dla osoby ze szczególnymi potrzebami miejscu, dostępnym dla niej architektonicznie. W wymienionym wypadku istnieje możliwość skierowania funkcjonariusza Policji, na przykład, do miejsca zamieszkania osoby z ograniczeniami w poruszaniu się. Na drzwiach wejściowych do budynku znajduje się tabliczka informująca o możliwości korzystania z obiektu z psem asystującycm.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00.

 

Powrót na górę strony