Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W KRAPKOWICACH

I. Wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty składane przez studenta przed odbyciem praktyki:

1) wniosek (zał. nr 2 do niniejszego Trybu postępowania) o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej, wraz z uzasadnieniem oraz podaniem danych kontaktowych (adres korespondencyjny, nr tel., adres e-mail),

2) imienne skierowanie na praktykę lub zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów,

3) zakres (program) praktyki,

4) zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania praktyki,

5) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych (zał. nr 4 do niniejszego trybu postępowania),

6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne z oskarżenia publicznego (zał. nr 1
do niniejszego Trybu postępowania),

7) zaświadczenie z uczelni potwierdzające wpis osoby na listę studentów,

2. Zgłoszenia niekompletne – do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów – nie będą rozpatrywane.

3. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie jest równoznaczne z przyjęciem studenta na praktykę.

4. Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne KPP w Strzelcach Opolskich.

 

II.  Termin i miejsce składania dokumentów

1. Komplet dokumentów należy złożyć co najmniej miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach, ul. Opolska 101, 47-300 Krapkowice.

2. W Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach nie są rozpatrywane wnioski o odbycie praktyk studenckich w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.

 

III.  Kryteria i terminy rozpatrywania wniosków o odbycie praktyk studenckich w KPP w Krapkowicach

1. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski złożone we właściwym terminie / co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki/ wraz z wymaganymi dokumentami.

2.  Pozytywne rozpatrzenie wniosku o odbycie praktyki warunkują:

1)  zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki lub  jed­nost­ki organizacyjnej Policji,

2) możliwości organizacyjne i kadrowe jednostki Policji w terminie odbywania praktyki.

3. Wnioski podlegają rozpatrzeniu w terminie 30 dni od daty złożenia. Student otrzymuje pi­sem­ną bądź e-mailową lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

 

IV.   Porozumienie o organizacji praktyk studenckich

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej, zawierana jest umowa lub porozumienie między Uczelnią i Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach.

 

V.   Pozostałe informacje

1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych, studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępniane tylko informacje jawne.

2. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez uczelnię.

3. Praktyki studenckie realizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach są nieodpłatne. KPP w Krapkowicach nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

Powrót na górę strony