Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Krapkowicach

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Krapkowicach

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, informuję, iż:

  1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach: adres: ul. Opolska 101, 47-300 Krapkowice;

  2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP: Krystiana Janda

  3. Adres: ul. Opolska 101, 47-300 Krapkowice;

  4. E-mail: iod.kr@op.policja.gov.pl

  5. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach. W KPP w Krapkowicach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

  6. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych;

  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl;

  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony