Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Krapkowicach

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Krapkowicach

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 1206), dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680” informuję, iż:

  1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach. Adres: ul. Opolska 101, 47-300 Krapkowice.
  2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach zapewnia Inspektor ochrony danych – Krystiana Janda, e-mail: iod.kr@op.policja.gov.pl oraz Zastępca Inspektora ochrony danych – Iwona Wit, e-mail: iod. kr@op.policja.gov.pl.
  3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach i jednostkach jej podległych:

W KPP w Krapkowicach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

  1. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych;

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl.

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony