Ochrona Danych

Ochrona Danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (
ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą w Krapkowicach, ul. Opolska 101, 47-300 Krapkowice;

 2. Inspektorem ochrony danych (IOD) w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach Krystiana Janda, e-mail: iod.kr@op.policja.gov.pl; Zastępstwo pełni Iwona Wit;

 3. Dane osobowe w Komendzie Powiatowy Policji w Krapkowicach przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), d), e) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), b), h), j) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

 4. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

 6. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji  w Krapkowicach;

 7. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

 8. Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest  Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach;

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach,  w których Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pan/Pani prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

9) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

Powrót na górę strony