Aktualności

Dla uczestników zdarzeń drogowych. Wniosek o wydanie zaświadczenia

Data publikacji 22.08.2017

Każdy uczestnik kolizji, wypadku drogowego na miejscu zdarzenia powinien przekazać pozostałym swoje dane personalne oraz dane ubezpieczyciela i numer polisy ubezpieczeniowej pojazdu. Jeśli z różnych przyczyn nie można tego uczynić, informacje tego rodzaju otrzyma ustnie od policjanta likwidującego zdarzenie drogowe. Jeżeli i to nie będzie możliwe, wówczas uczestniczący w kolizji, wypadku drogowym może otrzymać pisemne informację w formie zaświadczenia zawierającego dane wskazane w art. 44 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym na zasadach określonych w art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Procedura otrzymania zaświadczenia

Osoba fizyczna lub instytucja nie będąca zakładem ubezpieczeń może otrzymywać zaświadczenie na pisemny wniosek oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości: 17 złotych na rzecz właściwego Urzędu Miasta lub Gminy.

W tym celu należy:

– wypełnić (umieszczony na stronie internetowej) wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w zdarzeniu drogowym, pamiętając o poprawnym adresie do korespondencji i numerze telefonu, uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, którą można uregulować wpłatą na rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Miasta lub Gminy w Krapkowicach, właściwego, który wydaje dokument, tj.

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice

Bank Spółdzielczy Krapkowice nr konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

lub bezpośredniego w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

Tytułem: DOTYCZY ZDARZENIA DROGOWEGO: należy wpisać miejsce i data zdarzenia drogowego 

– przekazać wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia wraz z czytelną kserokopią dowodu wpłaty od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 do Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach przy ul. Sienkiewicza 9 (tel. 774079753).

– zaświadczenie można odebrać osobiście w sekretariacie Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego przy ul. Sienkiewicza 9 w Krapkowicach po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Dodatkowo informujemy, że każdy uczestnik zdarzenia drogowego może zgłosić zaistniałą szkodę komunikacyjną bezpośrednio w firmie ubezpieczeniowej. W takim przypadku ubezpieczyciel sam zwróci się do jednostki Policji o przesłanie informacji dotyczącej danego zdarzenia drogowego, którą otrzymuje bezpłatnie w trybie art.25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013r.,poz. 950 ze zm.).

Podstawy prawne:

- Kodeks Postępowania Administracyjnego / art. 217 /

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłatach skarbowych tj. Dz. U. z 2012r. , poz. 1282 z późniejszymi zmianami.

(wzór wniosku)

Powrót na górę strony