Imprezy masowe

Imprezy masowe

Organizacja imprezy masowej wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób biorących w niej udział. Zagrożenia bezpieczeństwa wynikają m.in. z obecności dużej liczby ludzi na określonym terenie, na którym odbywa się impreza masowa oraz niepożądanym, niewłaściwym zachowaniu jej uczestników.

Definicje imprezy masowej, wymagania dotyczące jej organizacji oraz wynikające z tego, obowiązki organizatora, reguluje Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62 poz. 504) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Organizator imprezy masowej zobowiązany jest m.in. do opracowania i udostępnienia uczestnikom imprezy masowej regulaminu imprezy oraz obowiązującego regulaminu obiektu/terenu, które zawierają warunki uczestnictwa i zasady zachowania się jej uczestników. Osoby uczestniczące w imprezie masowej zobowiązane są do zachowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do wykonywania poleceń służb organizatora oraz przestrzegania postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.

Należy pamiętać, że:

  • nie wolno wnosić na teren imprezy masowej broni i przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie dla osób (w tym szklanych opakowań);

  • nie wolno wnosić alkoholu i środków odurzających;

  • ubiór nie powinien utrudniać identyfikacji danej osoby;

  • trzeba bezwzględnie stosować się do poleceń służb porządkowych, informacyjnych organizatora imprezy oraz regulaminów obowiązujących na imprezie;

  • należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość; służby porządkowe mają prawo do wylegitymowania i sprawdzenia zawartości wnoszonego bagażu, a także używać prawnie dozwolonych środków przymusu bezpośredniego.

W przypadku stwierdzenia przez służby porządkowe posiadania przez uczestnika imprezy broni albo innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, napojów alkoholowych, środków odurzających itp. służba porządkowa ma prawo ujęcia takiej osoby i przekazania wraz niedozwolonymi przedmiotami Policji.

Jeśli będąc uczestnikiem imprezy masowej, poczujesz się w jakikolwiek sposób zagrożony, powinieneś jak najszybciej zgłosić ten fakt służbie organizatora imprezy albo funkcjonariuszom Policji.

Powrót na górę strony